Poskytnutie informácií a oznámení ohľadom spracúvania osobných údajov

 v zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a rada EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie EU“) a ust. § 19 zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  (ďalej len „zákon“)

Spoločnosť Restap, s.r.o., so sídlom Tomáša Ružičku 2186/3, 010 01 Žilina, IČO: 50 914 308, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v odd. Sro, vo vl. č. 67887/L (ďalej len „prevádzkovateľ“) poskytuje dotknutej osobe tieto informácie a oznámenia:

Prevádzkovateľ osobných údajov: Restap, s.r.o., so sídlom Tomáša Ružičku 2186/3, 010 01 Žilina, IČO: 50 914 308, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v odd. Sro, vo vl. č. 67887/L, tel.: 421 915 754 525, e-mail: info@rodinneapartmany.sk
Zástupca prevádzkovateľa: Ing. Vladimír Šlachta
Zodpovedná osoba: Ing. Vladimír Šlachta
Účel a právny základ spracúvania osobných údajov: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
Príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje sa budú poskytovať:

–      osobám, ktoré sa budú podieľať na plnení zmluvy uzavretej s dotknutou osobou,

–      osobám, ktoré budú v súvislosti s realizáciou zmluvy poskytovať dotknutej osobe súvisiace služby,

–      osobe, ktorá vykonáva pre prevádzkovateľa účtovné a daňové služby.

Informácia o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii Prevádzkovateľ nezamýšľa poskytovať údaje mimo  krajín Európskej únie a krajín, ktoré sú zmluvné strany Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho priestoru. Preto nebudú osobné údaje poskytované do tretích krajín.
Doba uchovávania údajov: Osobné údaje sa budú uchovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou a dobu vyžadovanú právnymi predpismi upravujúcimi archiváciu údajov.
Informácia, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a taktiež požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje. V takomto prípade jej však prevádzkovateľ nemôže poskytovať svoje služby.
Informácia o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má podľa Nariadenia EU tieto práva týkajúce sa ochrany osobných údajov :  

  1. PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie jej osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.
  2. PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého účelom je zistiť či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov.
  3. PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa písomné potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva.
  4. PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV, NA VYMAZANIE, NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA. Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, resp. neúplné údaje doplnil, obmedzil spracúvanie osobných údajov alebo aby osobné údaje vymazal.
  5. PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
  6. PRÁVO NAMIETAŤ. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
  7. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.